WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ORZECHOWIE

Na podstawie art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Orzechowie.

§ 2.

1. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły.

2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Rozdział II Cele Rady Rodziców

§ 3.

Rada Rodziców, zwana dalej Radą, jest społecznym organem władzy w szkole reprezentującym ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły, której celem jest:

1. Organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządowymi i innymi organami w celu doskonalenia statutowej działalności szkoły.

2. Organizowanie różnych form aktywności rodziców wspomagających proces nauczania, wychowania i opieki w szkole i środowisku.

3. Prezentowanie wobec dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.

4. Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo- wychowawczych rodziny i szkoły w życiu dziecka.

Rozdział III Zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 4.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

§ 5.

1. Rada Rodziców opiniuje zestaw programów wychowania przedszkolnego, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

2. Rada Rodziców może wystąpić o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, jednak zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

§ 6.

1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli oraz
program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w pkt. 1 regulaminu, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

3. Program wychowawczy ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 7.

1. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

2. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

§ 8.

1. Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.

2. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

3. Brak opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania awansowego.

§ 9.

Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

§ 10.

Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

§ 11.

Rada Rodziców ma prawo delegowania przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.

§ 12.

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

Rozdział IV Tryb przeprowadzania wyborów

§ 13.

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

2. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

4. Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.

5. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

6. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów,
którzy uzyskali największą liczbę głosów.

7. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje Przewodniczącemu Rady Rodziców.

8. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.

§ 14. Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:

1. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

2. Przedstawicielem Rady Rodziców jest przewodniczący rady oddziałowej wybrany na pierwszym zebraniu rodziców.

3. Wybory Przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

4. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

5. Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów Przewodniczącego Rady Rodziców: 1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur, 2) przeprowadzenie głosowania, 3) policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

6. Kandydat na Przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

7. Za wybranego Przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

8. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze Przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

9. Wybrany Przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą część zebrania.

Rozdział V Struktura Rady Rodziców

§ 15.

1. W skład Rady Rodziców wchodzą przewodniczący rad oddziałowych, wybranych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

2. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, w którego skład wchodzi: 1) przewodniczący, 2) zastępca przewodniczącego, 3) skarbnik, 4) sekretarz,

3. Kadencja Prezydium trwa rok.

4. W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji, na najbliższym zebraniu przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.

5. Rada może odwołać Prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych jego członków w trybie wyborów uzupełniających.

Rozdział VI Zasady działania Rady Rodziców

§ 16.

1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.

2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania Przewodniczącego Rady Rodziców.

3. Kolejne zebrania Rady zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców lub
upoważniony przez niego członek Rady lub dyrektora szkoły.

4. Zebrania Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 3 razy w roku.

5. Dokumentacja z pracy Rady przechowywana jest w szkole.

6. Wszystkie funkcje w Radzie Rodziców pełnione są nieodpłatnie.

§ 17.

1. Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej właściwości.

2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów.

3. Uchwały Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym.

4. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

Rozdział VII Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy

§ 18.

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

2. Propozycje wysokości dobrowolnej składki rodziców Rada Rodziców i jej Prezydium ustala na początku każdego roku szkolnego.

3. Preliminarz wydatków w każdym roku szkolnym Prezydium Rady Rodziców ustala na swoim pierwszym posiedzeniu. Plan ten może być w ciągu roku modyfikowany w zależności od bieżących potrzeb szkoły.

4. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców darowizn i dotacji.

5. Zbieraniem funduszy zajmuje się sekretariat szkoły, wychowawcy danego oddziału oraz skarbnik.

6. Środki finansowe Rady Rodziców wydawane są na określone przez rodziców, dyrektora i nauczycieli potrzeby szkoły.

7. Rada Rodziców prowadzi własną księgowość wg przepisów.


Rozdział VIII Postanowienia końcowe

§ 19.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2. Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.

3. Regulamin Rady Rodziców musi być zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły.

4. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane przez plenarne zebranie Rady Rodziców.